Rady a triky

Inžiniering – čo sa za ním skrýva?

Inžiniering. Čarovné slovíčko, ktorého význam je pre niektorých ľudí záhadou. A pritom mnohí z nich s ním už prišli do kontaktu. Ak máte s významom tohto slova tiež problém, prečítajte si objasnenie v článku.

Všetko pre spokojnosť zákazníka

Inžinierska činnosť, v žargóne architektonických kancelárií aj inžiniering, je súbor úkonov, ktorými projekčná spoločnosť dokáže klienta odbremeniť od svojpomocného riešenia najmä administratívnych úkonov. Ide o službu, ktorú ponúka nejeden podnikateľský subjekt v stavebníctve.

Inžiniering je výhodný pre obe strany. Projekčná kancelária disponuje všetkými potrebnými skúsenosťami a vedomosťami, aby dokázala spoľahlivo vybaviť všetku administratívu. Na druhej strane, vy ako klient nemusíte na vlastnú päsť prelúskať legislatívne podmienky a požiadavky na jednotlivé úkony, stačí vložiť dôveru do rúk odborníkom.

Čo zahŕňa inžiniering?

Objem administratívnych úkonov zahrnutých v službách inžinieringu sa môže v každej spoločnosti líšiť. V architektonickej kancelárii DJS Architecture pod pojmom inžiniering myslíme zabezpečenie:

  • územného rozhodnutia,
  • stavebného povolenia
  • kolaudačného rozhodnutia,
  • stavebného dozoru,
  • zmlúv potrebných k pripojeniu na inžinierske siete,
  • povolení potrebných na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie),
  • povolenia k odstráneniu stavby,
  • odňatia pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu,
  • stavebného povolenia.

Práve vybavenie stavebného povolenia býva kameňom úrazu mnohých ambicióznych projektov. Kvôli administratívnej náročnosti túto povinnosť mnohokrát za klienta rieši projekčná kancelária. Niektorí záujemcovia o stavbu domu sa ho však snažia získať po svojom.

Ako na stavebné povolenie svojpomocne?

Na úvod je potrebné zistiť, či je k realizácií vašej stavby potrebné stavebné povolenie alebo stačí iba ohlásenie stavebnému úradu. Pokiaľ projekt spĺňa kritéria uložené zákonom č. 50/1976 Zb. , je potrebné vybaviť si stavebné povolenie. Aké všetky podmienky musíte splniť pre jeho získanie, vám povedia na príslušnom stavebnom úrade.

V každom prípade je potrebné podať žiadosť o vydanie stavebného povolenia, ktorá obsahuje všetky základné informácie o projekte stavby. K riadne vyplnenej žiadosti je potrebné predložiť ďalšie dokumenty, bez ktorých úplnosti a správnosti vám povolenie nebude vydané.

Získavanie stavebného povolenia je v mnohých prípadoch beh na dlhé trate. Už len získanie vyjadrenia od potrebných inštitúcií môže trvať dlhšie než čakáte, pretože každá z nich má zo zákona nárok na odpoveď až do 30 dní, rovnako ako samotný stavebný úrad. Navyše, pokiaľ ste neodovzdali všetky potrebné dokumenty riadne vyplnené alebo ste na niečo zabudli, konanie bude prerušené a stavebný úrad Vás vyzve na nápravu v určitej časovej lehote. Pokiaľ nedoplníte alebo neopravíte potrebné dokumenty v určenej lehote, stavebné konanie bude zrušené a Vy musíte začať celý proces od znova.

Čo je pre vás najlepšie

Niektorí záujemcovia o získanie stavebného povolenia disponujú legislatívnymi vedomosťami a administratíva im nerobí problém. No väčšina ľudí sa radšej spoľahne na inžinierske služby architektonickej kancelárie, ktorej zamestnanci sú na túto úlohu kvalifikovaní. Rozhodnúť sa musí každý podľa objektívnych zhodnotení svojich schopností a tiež finančných možností.